Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatokra kizárólag a megbízások teljesítéséhez van szükség. Harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra.

ÁSZF

Jelen ÁSZF Vígh Zsolt fotográfus hallgató által lebonyolított térítésmentes fotózások általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF rendelkezései részét képezik az egyedi megbízási és modellszerződéseknek. Ha az egyedi szerződés és az ÁSZF rendelkezése eltér egymástól, akkor az egyedi szerződési feltétel válik a szerződés részévé (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.) 6:80. §).

I. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. SZEMÉLYI HATÁLY

Az ÁSZF hatálya kiterjed a következő személyekre: Vígh Zsolt fotográfus hallgató (lakcíme: 1145, Budapest, Erzsébet királyné útja 26.; anyja neve: Pintér Mária;), mint fotográfiai szolgáltatást nyújtó, a továbbiakban mint Fotós (kapcsolat: www.szempillanat.hu). A fotózáson résztvevő természetes személy, akiről fényképfelvétel készül, a továbbiakban mint Modell. Amennyiben a Modell nem töltötte be 18. életévét, gyámság vagy gondnokság alatt áll, akkor a Modell képviselője, a továbbiakban mint Törvényes képviselő.  A fotózást megrendelő természetes vagy jogi személy, a továbbiakban mint Megrendelő. A fenti személyek együttesen a továbbiakban mint Felek. Amennyiben a Modell nevében a Törvényes képviselő jár el, akkor rá a Modell jogai és kötelezettségei értelem szerűen vonatkoznak, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek kifejezetten a Modell személyéhez kötődnek. Amennyiben a Modell és a Megrendelő személye megegyezik, akkor rá mind a Modell, mind a Megrendelő jogai és kötelezettségei értelem szerűen vonatkoznak. Amennyiben a Fotós és a Megrendelő személye megegyezik, akkor a Megrendelő jogai és kötelezettségei értelem szerűen vonatkoznak a Fotósra.

2. TÁRGYI HATÁLY

 Az ÁSZF a Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza, beleértve de nem korlátozva az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban Szjt.) rendelkezéseit a szerzői jogi védelem alá eső fotóművészeti alkotás (Szjt. 1. § (2) bekezdés i) pont) és származékai (a továbbiakban fotók) létrehozása és a hozzá kapcsolódó szerzői joggal kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában. Fotóművészeti alkotás és származékai alatt annak minden formáját érteni kell, függetlenül annak elkészítési módjától, formátumától, hordozó anyagától (minden analóg és digitális forma, beleértve de nem korlátozva a filmet, papírt, számítástechnikai adathordozót, fájlt, számítástechnikai felhőszolgáltatást) és példányszámától. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felekre a Ptk. és az Szjt. rendelkezései az irányadók.

3. IDŐBELI HATÁLY

 Jelen ÁSZF 2021. szeptember 20-tól hatályos annak visszavonásáig vagy újabb ÁSZF hatályba lépéséig – mellyel jelen és ezt megelőző minden ÁSZF hatályát veszti. A Fotós fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et saját hatáskörében egyoldalúan módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján. Az új ÁSZF közzétételével az azt megelőző ÁSZF-ek hatályukat vesztik. A szerzői jogok a fotóművészeti alkotás vonatkozásában annak elkészítésétől megilletik a Fotóst és jogutódait, annak életében és halálától számított hetven (azaz 70) éven át (Szjt. 31. § (1) bekezdés). A szerzői jogi védelem az elkészült fotóművészeti alkotás vonatkozásában a Felek közötti egyedi szerződés esetleges megszűnésétől függetlenül is fennáll a fenti, jogszabályban meghatározott időn keresztül.

II. A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS KERETEI

A Fotós a honlapján keresztül általános tájékoztatást ad a fotózás hátteréről, részleteiről és díjazásáról, valamint közzé teszi a mindenkor hatályos ÁSZF-et. A Felek az egyedi szerződésben az ÁSZF feltételeitől – beleértve a díjazás mértékét is – eltérhetnek. A fotózás megkezdése és az egyedi szerződéskötés előtt a Fotós lehetőséget biztosít a Modell, illetve a Megrendelő számára, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerje és megértse. A fotózás megkezdése előtt a Felek egyedi szerződést kötnek, amely pontosan részletezi a fotókkal kapcsolatos összes elvárást és lehetőséget, valamint tartalmazza a Felek minden szükséges nyilatkozatát, amelyek nem részei a jelen ÁSZF-nek, vagy eltérnek attól. A szerződéskötést megelőzően a Fotós ellenőrzi a Modell, a Megrendelő és a Törvényes képviselő érvényes szerződéskötéssel és nyilatkozattétellel kapcsolatos azonosítási feladatait. Ennek keretében a Fotós jogosult a Modell, a Megrendelő, illetve a Törvényes képviselő személyes dokumentumainak és nyilatkozatainak vizsgálatára. A fentiek hiányában a Fotós jogosult a fotózást végrehajtását megtagadni. A szerződéskötés során a Felek megállapodnak a következő, a szerződés szempontjából lényeges feltételekről: a fotózás ideje, időtartama; – a fotózás helye; – a Fotóst megillető díjazás, illetve kompenzáció mértékéről és kötelezettjéről; – a Fotóst megillető díjazás, illetve kompenzáció átadásának idejéről, helyéről és módjáról. A fotózás a szerződésben meghatározott időtartammal befejeződik, azonban a Felek a fotózás alatt megállapodhatnak az időtartam kibővítéséről. Ez esetben a Feleknek a kapcsolódó díjazási kérdésekben is meg kell állapodniuk. Amennyiben az egyedi szerződésben a Felek nem állapodnak meg eltérően, úgy a Modellt nem illeti meg díjazás, illetve kompenzáció, kivéve, ha a Fotós egyben a Megrendelő is, mely esetben a Modell díjazásának, illetve kompenzációjának mértéke, valamint átadásának ideje, helye és módja lényeges feltételnek minősül és arról az egyedi szerződésben rendelkezni kell. Amennyiben az egyedi szerződésben a Felek nem állapodnak meg eltérően, úgy a fotók felhasználhatóságának időtartama és földrajzi területe korlátlan, a felhasználhatóság egyéb feltételeinek betartása mellett. Amennyiben az egyedi szerződésben a Felek nem állapodnak meg eltérően, úgy az elkészült fotók átadásának határideje a fotózás befejezésétől számított harminc (azaz 30) nap. Az elkészült fotók ellentétes megállapodás hiányában a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött link és jelszó segítségével tölthetők le, az e-mail elküldését követő tizenöt (azaz 15) napon belül. Az elkészült fotók egyedi sorszámmal rendelkeznek az egyértelmű azonosítás érdekében. Az elkészült fotók átadása ellentétes megállapodás hiányában a következő formátumokban történik: – Digitális formában, egy (azaz 1) példányban, 3000×2000px felbontásban, 72-240 dpi sRGB „web”-re előkészített JPEG formátumban, a Fotós logójával (vízjelével) ellátva. –A Felek között létrejött egyedi szerződés típusa vállalkozási, megbízási és felhasználási szerződési elemeket vegyesen tartalmazó szerződés, amely az Szjt.-ben meghatározott szerzői jogi védelmi időre való tekintettel határozott idejű szerződés.

III. A MODELL ÉS A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS NYILATKOZATAI

A Modell a fotózáson történő részvételével kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja a képmáshoz való jog (Ptk. 2:48. § (1) bekezdés) és a megrendelésre készült képmás (Szjt. 72. §) vonatkozásában az egyedi szerződés keretében készült fotókkal kapcsolatban. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (Ptk. 2:11. §) a fotózáson történő részvételével a Törvényes képviselője nélkül is megadja a fenti hozzájárulást, ha a fotózás kisebb jelentőségű szerződésnek minősül (Ptk. 2:12. § (2) bekezdés b) pont). A fotózás vonatkozásában csak az igazolványkép készítése tekinthető kisebb jelentőségű szerződésnek. A Modell, illetve a Megrendelő visszavonhatatlanul engedélyezi a Fotós vagy jogutódjai számára a Fotós által a Modellről készített fotók használatát bármely, jogszabályba nem ütköző célra a jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött egyedi szerződésben részletezett feltételeknek megfelelően. A Modell kijelenti, hogy a fotózáson önként, saját elhatározásából vesz részt, a fotókon szereplő pózok, helyzetek és szituációk – beleértve a „glamour”, „boudoir”, erotikus, akt, extrém és ezekhez tartalmilag hasonlónak tekinthető fotók (a továbbiakban extrém fotók) készítését is (kivéve kiskorú esetén) – a Modell, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával, beleegyezésével és egyetértésével kerülnek kialakításra. A Modell, illetve a Megrendelő kijelenti, hogy a fotózáson elkészíteni kívánt fotók jellegével és a felhasználás körülményeivel tisztában van.

IV. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. A MODELL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Modell köteles az egyedi szerződésben meghatározott időpontban és helyen fotózásra alkalmas állapotban megjelenni és a fotók elkészítésében a Fotós utasításai alapján modellként aktívan közreműködni. A Modell legfeljebb az egyedi szerződésben megállapított időtartamban és helyen köteles a fotók elkészítésében közreműködni – kivéve, ha ennek kibővítéséről külön megállapodás születik a fotózás során. A Modell elismeri a Fotós fotókhoz kapcsolódó szerzői jogait. A Modell a szerződésben megszerzett jogait harmadik félnek csak a Fotós előzetes írásos engedélyével adhatja át.

2. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Fotós és a Megrendelő elfogadja, hogy a Megrendelő felhasználhatja a fotókat előmenetele céljából (beleértve, de nem korlátozva a portfólió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny, internetes portfólió területek, önéletrajz, céges honlap, céges kiadványok), valamint nyilvánosságra hozhatja azokat, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül. A Megrendelő elismeri a Fotós fotókhoz kapcsolódó szerzői jogait, valamint kijelenti, hogy bármilyen médiumon való megjelenést csak a Fotós szerzőkénti feltüntetésével végez. A Megrendelő a fotókat és a szerződésben megszerzett jogait harmadik félnek csak a Fotós előzetes írásos engedélyével adhatja át. A Megrendelő köteles a szerződés keretei között megállapított díjakat a szerződésben rögzített módon és időben teljesíteni.
 3. A FOTÓS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Fotós, a Modell, illetve a Megrendelő elfogadja, hogy a Fotós felhasználhatja a fotókat előmenetele céljából (beleértve, de nem korlátozva a portfólió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny, internetes portfólió területek, önéletrajz, publikációk), valamint nyilvánosságra hozhatja azokat. A Modell, illetve a Megrendelő engedélyezi a Fotós számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíció készítés, optikai módosítás, torzítás és egyéb digitális és analóg tevékenységeket mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak és a Modell, illetve a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest. A fotók előzetes válogatása a Fotós kizárólagos joga, a Megrendelő az előzetes válogatás során törölt fotókra semmilyen formában sem tarthat igényt. A Fotós a fotókat és a szerződésben megszerzett jogait a szerződés időtartamán belül harmadik félnek csak a Megrendelő előzetes írásos engedélyével adhatja át. A Fotós köteles a szerződéskötés és a fotózás során tudomására jutott a Modellel és a Megrendelővel kapcsolatos bármely információt időbeli korlátozás nélkül titokban tartani. A Fotós köteles minden szükséges és elvárható digitális (informatikai) és analóg védelmet, valamint szervezési tevékenységet megvalósítani, ami a személyes adatok (beleértve az elkészült fotókat is) védelmét az elvárható szinten biztosítja.

4. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Fotós nem engedélyezi a Modell, illetve a Megrendelő számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, korlátozva a kompozíció készítés, optikai módosítás, torzítás és egyéb digitális és analóg tevékenységeket, beleértve a Fotós logójának (vízjelének) eltávolítását is. A Fotós nem engedélyezi a Modell, illetve a Megrendelő számára, hogy a Fotós logója (vízjele) nélküli, nyomtatásra (előhívásra) előkészített formátumban átadott fotókat ettől eltérő célra (beleértve, de nem korlátozva a bármely médiumon történő megjelenést) felhasználja. A fotózás során készült nyers digitális (RAW) fotók, illetve a fotónegatívok és diapozitívok, valamint minden más fotónyersanyag a Fotós kizárólagos tulajdonát képezik, azokra a Megrendelő semmilyen formában sem tarthat igényt. A Fotós retusálás, illetve utófeldolgozás nélküli fotót – az „esküvői buliképek” kivételével – nem ad ki, azokra a Megrendelő semmilyen formában sem tarthat igényt. Az extrém fotók elkészítését a Fotós csak a Megrendelő kifejezett megrendelésére, illetve a Modell kifejezett hozzájárulásával és beleegyezésével, valamint kizárólag nagykorú modell részvételével vállalja, ennek hiányában a Fotós jogosult a fotózás végrehajtását megtagadni. Amennyiben a Modell, illetve a Megrendelő az extrém fotók körében jogszabályba ütköző fotók elkészítését kéri, azt a Fotósnak kötelessége megtagadni, emiatt a Modell, illetve a Megrendelő semmilyen kártérítési, vagy visszatérítési igényt sem érvényesíthet. A jelen bekezdésben foglalt rendelkezésektől az egyedi szerződésbe foglalt eltérő megállapodások semmisek. A Fotóst a fotók Megrendelőnek történő átadását követően a fotókkal kapcsolatban felelősség csak a saját érdekkörében végzett tevékenység (tárolás, felhasználás) miatt terheli, így a Megrendelő által közzétett extrém fotók tekintetében a Fotós felelőssége kizárt. A Fotós a Modell, illetve a Megrendelő bármely olyan igényét jogosult – indoklás nélkül – megtagadni, amely nem összeegyeztethető művészi koncepciójával, értékrendjével, valamint hírnevével.

V. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

A Fotós a Modell, a Megrendelő, illetve a Törvényes képviselő személyes adatainak kezelését a honlapján az „Adatkezelés” oldalon (https://www.szempillanat.hu) közzétett „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató” rendelkezéseinek megfelelően végzi. Az „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató” a Felek között fennálló jogviszony tartama alatt változhat, annak mindenkori hatályos állapotáról, illetve az abban foglalt jogainak gyakorlásáról a Modell, illetve a Megrendelő a fent megnevezett oldalon tájékozódhat.